Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 2 (XVIII), Globalne wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku

Abstrakt
Z wprowadzenia: "Nie ma wątpliwości, że globalizacja zmieniła współczesny świat. Zapewnia szereg korzyści, ale wiąże się również z konsekwencjami gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi, wśród których trudno nawigować. Ponieważ globalizacja będzie dalej wpływać na interakcje na całym świecie w obszarze handlu, technologii i kultury, konieczne jest właściwe rozumienie wiążących się z nią korzyści i wyzwań. Prezentowany tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką nowych zagrożeń i wyzwań dla współczesnej demokracji, związanych z kryzysem cywilizacji, a przede wszystkim z kryzysem relacji międzyludzkich. Dwie pierwsze dekady XXI w. nacechowane zostały wieloma determinantami silnie destabilizującymi relacje międzypaństwowe, a nawet oddziałującymi destrukcyjnie na kształt stosunków międzynarodowych w wymiarze regionalnym i globalnym. Zamieszczone w niniejszej publikacji artykuły mają charakter interdyscyplinarny i ukazują globalne zmiany i zagrożenia z różnych perspektyw badawczych. Pozwala to na szerszą analizę pozbawioną jednorodnego, a tym samym zawężonego spojrzenia. Autorzy reprezentują różne środowiska, zarówno akademickie, jak i pozaakademickie, a w swoich refleksjach oscylują wokół szerokiego wachlarza wyzwań społecznej globalistyki u progu trzeciej dekady XXI wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska