Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
2451-0718
eISSN
1899-6264
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Współcześnie w zarządzaniu wskazuje się, że dominującymi, kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstw są właściwie wykorzystane zasoby niematerialne, wśród których olbrzymią rolę odgrywa wiedza kreowana na bazie informacji, które z kolei są formowane na podstawie danych, przybierających postać olbrzymich zbiorów (tzw. big data). W ich pozyskiwaniu, gromadzeniu oraz przetwarzaniu pojawia się problem zagwarantowania bezpieczeństwa z punktu widzenia zachowań i postaw pracowniczych. Dzieje się tak dlatego, że postęp technologiczny wyprzedza w tym zakresie przygotowanie pracowników do użytkowania nowoczesnych instrumentów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych elementów społecznego wymiaru bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. Punktem wyjścia w rozważaniach jest omówienie przykładowych zachowań pracowniczych sprzyjających – jak również zagrażających – zachowaniu poufności posiadanych zasobów informacyjnych. Zaprezentowane zostały przykładowe działania członków organizacji, którzy, kierując się indywidualnymi korzyściami, przy niskim poziomie świadomości skutków swoich czynów kreowali sytuacje zwiększające poziom zagrożenia utraty kluczowych zasobów informacyjnych. W dalszej części publikacji omówiono model kultury organizacyjnej Edgara H. Scheina, wzbogacony o pojęcie „bohaterów organizacyjnych” zaproponowanym przez Geerta Hofstedego. Przybliżone zostały wskazania o sposobie i sile wpływu kultury organizacyjnej na funkcjonowanie członków przedsiębiorstwa. W ostatniej części publikacji zaprezentowano koncepcję subkultury organizacyjnej, którą jest kultura bezpieczeństwa informacji wraz z omówieniem przykładowych działań służących jej kształtowaniu i rozwojowi.
Nowadays, in management, emphasis is put on the assumption that the key factors for business success are well-used intangible assets, which include a type of knowledge based on information that plays an enormous role, which in turn is formed on the basis of data that take the form of giant collections (so-called ‘big data’). Their acquisition, collection and processing poses the risk guaranteeing safety from the point of view of behaviours and attitudes. This is because technological progress stays ahead of the employees’ preparation for the use of modern security instruments in this area. The goal of the paper is to provide the basic elements of the social dimension of information security for an organisation. The starting point for the considerations is the discussion of examples of employee behaviours that are conducive and also endangering the confidentiality of information resources. The paper provides examples of the activities of members of an organisation who, guided by individual benefits, with a low level of awareness of the effects of their actions, have created situations that have increased the risk of losing key information resources. Subsequently, the paper discusses the model of organisational culture as suggested by Edgar H. Schein with its enrichment of the concept “organizational heroes”, proposed by Geert Hofstede. The indications of the method and the power of the impact of organisational culture on the functioning of the members of the company were approximate. The final part of the paper presents the concept of organisational subculture, which rests on information security culture, together with the analysis of examples of actions aimed at its shaping and development.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4, s. 157-169.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska