Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W każdym dobrze prosperującym gospodarczo państwie społeczeństwo jest zainteresowane inwestycjami bezpośrednimi kapitału zagranicznego na rynku macierzystym. Jednakże inwestycje te są zagrożone przestępstwami tzw. „białych kołnierzyków", a zarazem zagrożone jest bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Pojawia się pytanie, co to są przestępstwa „białych kołnierzyków" i jak należy je definiować. Przestępstwa te są ściśle związane z ludźmi o wysokim statusie społecznym i wysokim poziomie intelektualnym. Są to osoby, które doskonale wykorzystują luki prawne i dlatego tak trudno zdefiniować i wykryć takie przestępstwa.
В каждом хорошо экономически развивающемся государстве, общество заинтересованно в инвестициях иностранного капитала в отечественную экономику. Однако, эти инвестиции подвержены преступлениям так называемых «белых воротничков», а заодно оказывают влияние также на экономическую безопасность государства. Возникает вопрос, чем является преступление «белых воротничков » и как следует его определять? Этого рода преступления связаны с людьми с высоким общественным положением и высоком уровне интеллектуального развития. Эти лица в совершенстве используют юридические пробелы в законодательстве поэтому очень трудно обнаруживать и раскрывать такие преступления.
In every economically prosperous state, the society is interested in direct foreign investment within its home market. At the same time, such investment is jeopardised by the criminal activity of the so-called 'white collars', which at the same time poses a threat to the economic security of the state. The question what the white-collar crime is and how it should be defined arises. This form of crime is closely linked to people with high IQ, enjoying high social status. These people make perfect use of legal loopholes, and this is why it is so difficult for this type of crime to be defined and discovered.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 121-127.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska