Suwerenne, wielostronne czy międzyrządowe zarządzanie Internetem jako globalnym dobrem wspólnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych dylematów w kwestii zarządzania Internetem jako nowym dobrem wspólnym ludzkości i przykładem tzw. nowych dóbr wspólnych. W ślad za Lawrence’em Lessigiem omówione zostały trzy warstwy Internetu: fizyczna, logiczna i treści. W tym kontekście przedstawiono dokonania Grupy Roboczej ds. Zarządzania Internetem (WGIG) powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ oraz rolę Forum Zarządzania Internetem (IGF). Zaprezentowano rozbieżne preferencje państw w wyborze suwerennego, wielostronnego lub międzyrządowego modelu zarządzania Internetem. W szczególności ukazano przeciwstawne działania USA i Unii Europejskiej oraz Chin i Rosji oraz podkreślanie przez te dwa ostatnie państwa zagadnienia cyberbezpieczeństwa i cybersuwerenności, co prowadzi do ograniczenia wolności słowa w Internecie i treściowej fragmentacji sieci. Autor proponuje wydzielenie kwestii możliwych do regulacji w drodze porozumień międzyrządowych. Zarazem dochodzi do wniosku, iż mechanizmy wielostronnego zarządzania siecią mogą uzyskać legitymację, jeżeli będą bardziej rzetelne i reprezentatywne niż system międzyrządowy.
The purpose of this article is to present contemporary dilemmas in the management of the Internet as a new common good of mankind and an example of so called „new commons”. In the wake of the Lawrence Lessig’s writings discussed are the three layers of the Internet: physical, logical and content. In this context, presented are the achievements of the Working Group on Internet Governance (WGIG) initiated by the UN Secretary General and the role of the Internet Governance Forum (IGF). Presented are divergent preferences of states in choosing a sovereign, multi-stakeholder or multilateral model of Internet governance. In particular, the article demonstrates conflicting actions of the US, European Union and China, Russia and issues of cybersecurity and cyber sovereignty highlighted by the latter two countries, which lead to restrictions on freedom of speech in the Internet and fragmentation of the network in its content layer. The author proposes to separate issues for feasible regulation by multilateral agreements. At the same time he concludes that the mechanisms of multilateral network management can gain legitimacy if they are more reliable and representative than the intergovernmental system.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2017, nr 3, s. 25-38.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska