Ochrona praw człowieka w stanach globalnego zagrożenia – analiza na przykładzie pandemii covid-19

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The subject of this study is the analysis of permissible mechanisms of limiting civil rights and freedoms, both internationally and under Polish law – in global threats, on the example of the COVID-19 pandemic. The article indicates specific examples of legislative actions taken by the Polish legislator during the COVID-19 pandemic.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalnych mechanizmów ograniczania praw i wolności obywatelskich zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak też na podstawie prawa polskiego – w stanach globalnego zagrożenia, na przykładzie pandemii COVID-19. W artykule wskazano konkretne przykłady działań legislacyjnych poczynionych przez polskiego ustawodawcę w czasie pandemii COVID-19.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 2, s. 36-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska