Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article argues that consequence of Brexit bring specific costs for both of the partners: EU as well as the United Kingdom. Nevertheless, the procedure of Brexit brings about also some positive aspects. The procedure itself points at the fact how European integration is important for the economy and development of each member state. The procedure helps to restructure the future Multiannual Financial Framework after 2020, it also shows that it is easier to negotiate conditions of trade being represented by the Commission than doing it individually in relations between two states. Separate problem is ascribed to deterrence of applying similar ideas in states, which had followed some of the Brexit visions and mobilized by them politically some of the citizens (Denmark, Finland, France, Greece, Germany, Hungary, Italy and Poland). All such conclusions can be drawn while discussing the process, which prolongs and it is impossible to guess how finally it will end for the UK as well for the EU as far as their mutual economic relations are concerned. It is still possible to withdraw from the article 50 of the treaty, it is possible to accept the negotiated conditions of the withdrawal treaty or to leave the EU without an agreement. Still all mentioned solutions are possible and can be applied. The choice of one of them is a big unknown. Lack of the Brexit agreement will cause big costs for both of the partners: the EU and the UK.
Artykuł ma na celu dowieść, że skutki brexitu niosą określone koszty zarówno dla UE, jak i Wielkiej Brytanii. Sama procedura brexitu wskazuje znaczenie integracji europejskiej dla rozwoju każdego z państw UE, która wspomaga proces restrukturyzacji przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych, wskazuje, że łatwiej jest negocjować warunki handlu, mając za reprezentanta Komisję, niż na zasadzie indywidualnej – państwo z państwem. Osobny problem wiąże się z działaniem na rzecz odstraszania od podobnych koncepcji państw, w których naśladownictwo „brexitu” stało się tematem mobilizującym politycznie (Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy). Brexit się przeciąga, jednak trudno przewidzieć, jak się zakończy dla UE i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o przyszłe wzajemne relacje. Nadal możliwe jest cofnięcie decyzji o uruchomieniu artykułu 50 traktatu, czy zaakceptowanie wynegocjowanej umowy lub wyjście bez umowy, co oznaczałoby bardzo duże koszty dla obu stron.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 1, s. 11-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska