Legal position of the executive body in a commune in Poland and in France: In search for a normative pattern

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents the legal status of an executive body in a commune in the Polish and French legal orders, including selected issues related to the systemic position of this body in a comparative perspective. The tasks and competences of a maire/vogt (mayor, president of a city) were presented and grouped into own tasks, delegated ones and the ones fulfi lled on behalf of the state. All presented problems of research enabled conclusions and postulates de lege ferenda in respect to shaping of a legal position of a monocratic executive body in a commune in the Polish legal order. Th e considerations presented in this article should lead to a discussion of a model, pattern of an executive body in the contemporary territorial self-government, which should take account of current needs of inhabitants of a local community and ensure eff ective execution of tasks in commune self-government.
Artykuł przedstawia pozycję prawną organu wykonawczego w gminie w polskim i francuskim porządku prawnym, w tym wybrane zagadnienia dotyczące pozycji ustrojowej tego organu w perspektywie porównawczej. Zaprezentowano zadania i kompetencje mera/wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – z podziałem na własne, oddelegowane oraz te wykonywane w imieniu państwa. Całość przedstawionej problematyki badawczej pozwoliła na wysunięcie wniosków oraz postulatów de lege ferenda w zakresie kształtowania pozycji prawnej monokratycznego organu wykonawczego w gminie w polskim porządku prawnym. Rozważania prowadzone w artykule powinny przyczynić się do dyskusji na temat modelu, wzorca organu wykonawczego we współczesnym samorządzie terytorialnym, który będzie uwzględniać aktualne potrzeby mieszkańców wspólnoty lokalnej i zapewniać efektywne wykonywanie zadań w samorządzie gminnym.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 245-260.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska