Zarządzanie kryzysowe w fazie przygotowania (część II)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor podejmuje temat zarządzania kryzysowego, które nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rosnących zagrożeń cywilizacyjnych. Omawia zagadnienia dotyczące przygotowania do skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych, kładąc nacisk na konieczność przeszkolenia pracowników Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Автор рассматривает тему кризисного управления, которое приобретает особенное значение в контексте растущих цивилизационных угроз. Обсуждает вопросы, касающиеся подготовки к эффективным действиям в кризисных ситуациях, подчёркивая необходимость подготовки работников Центра кризисного управления.
The author concentrates on the subject of crisis management, which becomes particularly important in the context of growing civilization threats. He discusses the issues concerning the preparation for effective operations in crisis situations, stressing the necessity of training the staff of the Crisis Management Centre.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 61-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska