Stanowisko Niemiec wobec kryzysu konstytucyjnego w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, podpisany 29 października 2004 r. w Rzymie, zawarty został na czas nieokreślony (art. lV-446 TK) i podlega ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi (art. IV-447 ust. 1 TK). Deklaracja nr 30 w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, załączona do Aktu Końcowego konferencji międzyrządowej, stanowi, że jeżeli po upływie dwóch lat od daty podpisania traktatu, zostanie on ratyfikowany przez cztery piąte państw członkowskich i gdy jedno lub więcej państw członkowskich napotka trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, wówczas sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę Europejską."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 203-216.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska