Prawo Unii Europejskiej a kwestie bezpieczeństwa piłkarskich imprez masowych o charakterze międzynarodowym Rola soft law na przykładzie Rezolucji Rady z dnia 3 czerwca 2010 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Rezolucja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika zaleceń w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą co najmniej jednego państwa członkowskiego, jest dobrym przykładem wyjaśnienia roli soft law („miękkiego prawa wspólnotowego") w odniesieniu do sportu. Przedmiotem opracowania jest charakterystyka roli prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do sportu, a szczególnie funkcji miękkiego prawa wspólnotowego. Wybrany przykład dotyczy kwestii bezpieczeństwa rozgrywania międzynarodowych meczów piłki nożnej. Jest to jeden z kluczowych i aktualnych problemów m.in. ze względu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Dotyczy zjawisk, które zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej wymagają radykalnych działań. Równocześnie, omawiane zagadnienie ilustruje skomplikowaną sytuację, która powstaje wtedy, gdy dochodzi do zderzenia sui generis presji na wprowadzenie prawnych regulacji w określonym aspekcie życia społecznego, ze skomplikowanym charakterem europejskiego systemu prawnego, którego podstawą są traktatowo określane obszary działania (policies) i charakterystyczne instrumenty prawne. Dodatkową komplikację stanowi wielopoziomowy zakres regulacji prawnych odnoszących się do sportu generalnie, a do rozgrywek piłkarskich w szczególności, na które poza prawem krajowym i prawem unijnym składają się również autonomiczne akty prawne federacji sportowych i ich międzynarodowych stowarzyszeń.
The Council Resolution from 3 June 2010 concerning the updated recommendations manual in the scope of international police cooperation and preventive and controlling actions connected with the acts of violence and public order offences during international football matches, which concern at least one member state, is a good example explaining the role of the soft law applied to sport. The aim of the study is to characterise the role of the European Union law in relation to sport, and especially the function of the community soft law. The selected example concerns the security issue of playing international football matches. It is one of the key and current problems, mainly due to the approaching European Championships. It also concerns the phenomena which call for radical actions, both in Poland and other European countries. At the same time, the analysed issue illustrates the complicated situation that is created when the pressure to introduce legal regulations in a particular aspect of social life collides with the complicated nature of the European legal system, the basis of which are the treaty-based policies and characteristic legal instruments. The matter is additionally complicated by the multidimensional scope of legal regulations concerning sport in general, and football tournaments in particular, and which consist of not only the country laws and the European Union laws, but also autonomous legal acts of sport federations and their international associations.
Резолюция Совета ЕС от 3 июня 2010 г., принятая в связи с изданием нового пособия с предписаниями в области международного сотрудничества полиции и в области предупреждения и пресечения преступлений, связанных с актами насилия и нарушениями правопорядка во время международных футбольных матчей, проводимых, по крайней мере, в одном государстве-члене ЕС, является хорошим примером выяснения роли soft law («мягкого права ЕС») в спорте. В статье дано характеристику роли законодательства Европейского Союза в области спорта, прежде всего функции мягкого права ЕС. Автор рассматривает вопросы безопасности на примере международных футбольных матчей. Эта ключевая и актуальная проблема имеет особое значение в преддверии чемпионата Европы по футболу. Она касается явлений, которые так в Польше, как и в других странах Европейского Союза требуют радикальных действий. Одновременно, обсуждаемый вопрос показывает сложную ситуацию, которая складывается тогда, когда доходит до столкновения ожиданий общественности на принятие правовых норм в определённом секторе жизни, со сложным характером европейской юридической системы, основанной на указанных в международных договорах пространстве действий (policies) и использовании характерных правовых инструментов. Дополнительным осложнением является многоуровневый юридический механизм правового регулирования в области спорта в целом и проведения футбольных матчей в частности, ведь способы организации и проведения футбольных чемпионатов определяет законодательство данного государства, ЕС, а также автономные юридические акты спортивных федераций и международных сообществ.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 3, s. 7-17.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska