Bezpieczeństwo lokalne w systemie zarządzania kryzysowego wobec zagrożeń terrorystycznych na przykładzie powiatu ostrołęckiego. Wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego w powiecie ostrołęckim. Opisany został przebieg akcji poszukiwawczej ładunku wybuchowego po otrzymaniu informacji o jego podłożeniu. Autor rozstrzyga takie kwestie, jak: ustalenie osoby kierującej akcją do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji (administrator budynku lub osoba przez niego upoważniona) i jej kompetencje oraz zadania, a także wymienia czynniki, jakie należy przede wszystkim brać pod uwagę, przeprowadzając ewakuację ludności z zagrożonego obiektu. Autor zaproponował także kilka wskazówek dla administratora obiektu i osób przyjmujących zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego.
The article discusses the realization of the tasks of crisis management in Ostrołęka poviat. The article describes police search of explosives after being informed of plating them. The author determines such issues as: identification of the person in charge of the action until the arrival of police (the building administrator or his agent) and its powers and tasks, and lists the factors to be primarily taken into account when carrying out the evacuation of people from the affected facility. The author also proposed some guidelines for the administrator of the facility and for the people receiving the notification of planting explosives.
В статье обсуждено реализацию задач в рамках кризисного управления в Ос- толенском повете. Описано ход поисково-спасательных работ после получения информации о месте расположения взрывного заряда. Автор останавливается на таких вопросах, как: определение лица руководящего работой до времени прибытия служащих полиции (администратор здания или лицо им уполномо- ченное) и его компетенции и задачи, а также перечисляет факторы, которые нужно учитывать в первую очередь во время проведения эвакуации населения с опасного объекта. Автор статьи дает также несколько советов для админист- ратора объекта и лиц принимающих заявление граждан об обнаружении взрыв- ного устройства.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 51-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska