Show simple item record

Podatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizm

dc.contributor.authorMirska, Natalia
dc.date.accessioned2020-01-31T08:58:04Z
dc.date.available2020-01-31T08:58:04Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 137-152.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27386
dc.description.abstractArtykuł przedstawia wyniki badań związku pomiędzy podatnością wiktymogenną, czyli podatnością na stanie się ofiarą przestępstwa, a takimi właściwościami psychicznymi jednostki, jak samoocena i optymizm. Przeprowadzone badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania o różnice pomiędzy osobami młodymi a tymi w wieku podeszłym, a także różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie podatności na wiktymizację, poziomu samooceny i optymizmu. Postawiono również pytanie dotyczące interakcyjnego wpływu wieku i płci na owe zmienne oraz zdecydowano się sprawdzić, czy czynnik wieku oraz płeć są istotnymi modulatorami wpływu optymizmu i samooceny na podatność wiktymogenną. Badane zmienne (podatność wiktymogenna, samoocena i optymizm) zostały zbadane za pomocą trzech metod kwestionariuszowych. Analiza objęła także czynnik wieku i płeć.pl
dc.description.abstractThis article presents the results of the researches on the relation between victimization susceptibility namely susceptibility to become a victim of a crime, and mental characteristics of individuals such as self-esteem and optimism. The researches in question aimed to arrive at answers to questions about the differences between young people and the elderly, as well as differences between women and men in the field of vulnerability to victimization, levels of self-esteem and optimism. Another question concerned interactive effects of age and gender on these variables, and the researchers decided to check whether the factor of age and gender were important modulators of optimism and self-esteem on victimization susceptibility. The variables in question (victimization susceptibility, self-esteem and optimism) were examined by means of three questionnaire methods. The analysis also covered the factor of age and gender.pl
dc.description.abstractВ статье указаны результаты исследований связей между податливостью на виктимизацию, т.е. податливостью на превращения себя в жертву преступного посягательства и такими психологическими качествами личности, как само- оценка и оптимизм. Целью проведенных исследований было получение ответа на вопросы о разнице между молодыми людьми и лицами зрелого возраста, а также разнице между женщинами и мужчинами в сфере податливости на вик- тимизацию и уровнем их самооценки и оптимизма. Был поставлен также вопрос, касающийся интерактивного влияния возраста и пола на эти переменные, а также было принято решение проверить, является ли фактор возраста и пола существенным модулятором влияния оптимизма и самооценки на податливость на виктимизацию. Изменяемое исследование (податливость на виктимизацию, самоопределение и оптимизм) было проведено с помощью трёх анкетных ме- тодов. Был проанализирован также фактор возраста и пола.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwiktymizacjapl
dc.subjectsamoocenapl
dc.subjectoptymizmpl
dc.subjectofiarapl
dc.subjectPolska Karta Praw Ofiarypl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titlePodatność wiktymizacyjna a samoocena i optymizmpl
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska