Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2019

Spis treści:

Halina Zięba-Załucka, Własność i dziedziczenie w polskiej konstytucji z 1997 r. (na tle uregulowań konstytucji wybranych państw)

Irena Czaja-Hliniak, Wpływ ustawodawstwa unijnego na stosowanie nowych technologii w instytucjach prawnofi nansowych

Konrad Kohutek, Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne

Ramona Duminică, The Legal Protection of the Personality Right in the Romanian Civil Legislation

Adriana Pirvu, Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency

Grzegorz Wolak, Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich–przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część III)

Agnieszka Bednarczyk-Płachta, Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym, a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie nadzoru fachowego nad uczelniami

Daniel Jakimiec, Wpis ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego a ustanowienie hipoteki

Beata Zinkiewicz, Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych

Mateusz Maślanka, Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych (wybrane zagadnienia)

Paweł Śmiałek, Instytucja pieczy naprzemiennej w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra dziecka – analiza krytyczna

Rafał Laskowski, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów?

Aleksandra Szaplonczay, Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych


Recent Submissions

  • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (24), 2019 (added: 2019-12-17) 

    Zięba-Załucka, Halina; Czaja-Hliniak, Irena; Kohutek, Konrad; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Wolak, Grzegorz; Więzowska-Czepiel, Beata; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Jakimiec, Daniel; Zinkiewicz, Beata; Maślanka, Mateusz; Śmiałek, Paweł; Laskowski, Rafał; Szaplonczay, Aleksandra (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)