Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2019

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2019

Spis treści:

Halina Zięba-Załucka, Własność i dziedziczenie w polskiej konstytucji z 1997 r. (na tle uregulowań konstytucji wybranych państw)

Irena Czaja-Hliniak, Wpływ ustawodawstwa unijnego na stosowanie nowych technologii w instytucjach prawnofi nansowych

Konrad Kohutek, Rekompensata publiczna jako środek usunięcia skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: wątpliwości systemowo-kompetencyjne

Ramona Duminică, The Legal Protection of the Personality Right in the Romanian Civil Legislation

Adriana Pirvu, Legal Aspects on the Currency Policy, Currency Regime, Currency Market and Virtual Currency

Grzegorz Wolak, Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu

Beata Więzowska-Czepiel, Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich–przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część III)

Agnieszka Bednarczyk-Płachta, Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym, a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie nadzoru fachowego nad uczelniami

Daniel Jakimiec, Wpis ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego a ustanowienie hipoteki

Beata Zinkiewicz, Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych

Mateusz Maślanka, Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych (wybrane zagadnienia)

Paweł Śmiałek, Instytucja pieczy naprzemiennej w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra dziecka – analiza krytyczna

Rafał Laskowski, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów?

Aleksandra Szaplonczay, Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2019

Spis treści:

Grzegorz Krawiec, Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku

Iga Bałos, Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców

Aleksandra Partyk, Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe

Kamil Szpyt, Czy bity są życiem, a śmierć to dopiero początek? Cywilnoprawne implikacje śmierci człowieka związane z rozwojem mind uploadingu

Beata Więzowska-Czepiel, Sztuczna inteligencja w arbitrażu – wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji

Marzena Czochra, Damian Bar, Śmierć pacjenta wywołana zastosowaniem sztucznej inteligencji w technologiach medycznych – analiza prawnokarna

Grzegorz Urbanik, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 kc

Paweł Klimek, Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości

Lucyna Kinecka, Kierunki reformy kontroli skarbowej i ich wpływ na sytuację podatnika

Rafał Laskowski, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów?

Artur Ingram, Bloger jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
  • Pozycja
    Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2 (25), 2019
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Krawiec, Grzegorz; Bałos, Iga; Partyk, Aleksandra; Szpyt, Kamil; Więzowska-Czepiel, Beata; Czochra, Marzena; Bar, Damian; Urbanik, Grzegorz; Klimek, Paweł; Kinecka, Lucyna; Laskowski, Rafał; Ingram, Artur
  • Pozycja
    Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały nr 1 (24), 2019
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019) Zięba-Załucka, Halina; Czaja-Hliniak, Irena; Kohutek, Konrad; Duminică, Ramona; Pirvu, Adriana; Wolak, Grzegorz; Więzowska-Czepiel, Beata; Bednarczyk-Płachta, Agnieszka; Jakimiec, Daniel; Zinkiewicz, Beata; Maślanka, Mateusz; Śmiałek, Paweł; Laskowski, Rafał; Szaplonczay, Aleksandra