Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2013

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2013 (Culture wars in the United States)

Spis treści:

Stephen Barr, God, Time, the “First Cause”, and Natural Causes

Andrzej Bryk, Liberal monism and the culture war: Richard J. Neuhaus and the imperial moral self

Christopher S. Dadak, Kazimierz Dadak, The United States at a crossroads

Lawrence Grossman, The Culture Wars and american jews

Agnieszka Kołakowska, Mind the gap: The New Culture Wars

Hieronim Kubiak, The American Dilemma 70 years later

Peter Augustine Lawler, Heretical compromises: America’s accidental thomism

Christopher Lazarski, Rousseau and the roots of modernity

Wilfred M. McClay, Should religion enjoy special protections in american society? Five arguments and a speculation

Jeremy Rabkin, The “Culture War” will continue–because it isn’t a war


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2013 (Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953-2013)

Spis treści:

Małgorzata Czermińska, Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa i wolności człowieka. zasada wolności migracyjnej

Magdalena Bainczyk, Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych wolności przez organy władzy publicznej RepublikI Federalnej Niemiec. Studium przypadku

Bogusława Bednarczyk, Prawne i polityczne aspekty polityki antydyskryminacyjnej Rady Europy

Marta Kolendowska-Matejczuk, Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle Dyrektywy 2012/29/UE

Tomasz Młynarski, Dylemat praw człowieka we współczesnej dyplomacji Francji

Anna Bogucka, Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia

Karolina Szwarc, Prawo do wolności w świetle orzeczenia Trybunału W Strasburgu w sprawie Julii Tymoszenko oraz Jurija Łucenki przeciwko Ukrainie


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2013 (Stosunki Międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Znaczenie Arabskiej Wiosny

Maciej Milczanowski, Wpływ egipskiej Arabskiej Wiosny na strategię bezpieczeństwa USA

Adriana Łukaszewicz, Arab Spring countries two years after the revolution: economic aspects; background; consequences; forecasts

Mariusz Kusion, Podwójny kryzys w Mali i jego międzynarodowe reperkusje

Bogdan Zemanek, „Rozruchy” czy „Rewolucja”? Chińska prasa o Arabskiej Wiośnie

Artur Malantowicz, Wojna w Syrii a bezpieczeństwo Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Maciej Tumulec, Polityka zagraniczna Egiptu pod rządami Partii Wolności i Sprawiedliwości

Michał Lipa, Transformacja polityczna w egipcie w okresie prezydentury Muhammada Mursiego

Magda Qandil, Fallout of the Arab Uprisings for HAMAS as a non-state armed actor in the middle east

Andrzej Guzowski, Skutki Arabskiej Wiosny z perspektywy izraelskiej

Michał Z. Buśko, Palestyńskie przedwiośnie

Rachela Tonta, Problem osadnictwa żydowskiego w kontekście negocjacji Izraelsko-Palestyńskich

Marcin Styszyński, Jihad propaganda during the military intervention in Mali

Jakub Sławek, Jemen – Budowanie przyszłości przez dialog

Jerzy Zdanowski, Tragedia bliskowschodnich Chrześcijan – Mroczne oblicze Arabskiej Wiosny


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2013 (Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.)

Spis treści:

Justyna Zając:, Role międzynarodowe państwa średniego – Aspekty teoretyczneRole międzynarodowe państwa średniego – Aspekty teoretyczne

Katarzyna Żukrowska, Szansa Polski po kryzysie finansowym 2007/2008+

Jacek Pera, Unia Bankowa – Korzyści i zagrożenia dla Polski

Janusz J. Węc, Proces rozszerzenia Unii Europejskiej jako cel operacyjny Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Erhard Cziomer, Wyzwania partnerstwa i współpracy Polsko-Niemieckiej w Unii Europejskiej

Marcin Lasoń, Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy

Ryszard M. Czarny, Polska–Kraje nordyckie: realia; możliwości; wyzwania

Piotr Mickiewicz, Strategia morska Rzeczpospolitej Polskiej. Implikacje i uwarunkowania

Kazimierz Kraj, O skuteczności polityki Polski wobec Rosji; Ukrainy I Białorusi

Beata Molo, Polska wobec Polityki Energetyczno-Klimatycznej UE w drugiej dekadzie XXI w.

Anna Paterek, Pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej – Szanse i wyzwania


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4