Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2016

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2016 (Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 1: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej)

Spis treści:

Erhard Cziomer, Przesłanki i wyzwania poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie narastających kryzysów Unii Europejskiej – wybrane problemy badań i praktyki politycznej w XXI wieku

Krzysztof Malinowski, Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe i warunkach udziału Bundeswehry w operacjach zagranicznych

Bogdan Koszel, Trójkąt Weimarski: bilans i perspektywy współpracy

Krzysztof Miszczak, Polska i Niemcy a realizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Janusz Józef Węc, Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski

Łukasz Ambroziak, Edward Molendowski, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na ewolucję jej partnerstwa handlowo-inwestycyjnego z Niemcami

Beta Molo, Polska i Niemcy wobec wyzwań polityki energetycznej Unii Europejskiej (na przykładzie unii energetycznej)

Piotr Mickiewicz, Rozwój lądowych linii transportowych Azja–Europa jako determinanta niemieckiej i polskiej polityki transportowej w zlewisku Morza Bałtyckiego

Anna Paterek, Niemiecka i polska pomoc rozwojowa w obliczu wyzwań globalizacji w drugiej dekadzie XXI wieku – nowe obszary i formy współpracy rozwojowej


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2016 (Znaczenie nowej roli międzynarodowej Niemiec dla współpracy polsko-niemieckiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Część 2: Wyzwania współpracy polsko-niemieckiej oraz polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego)

Spis treści:

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Ewolucja roli mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polonii w Niemczech w stosunkach polsko-niemieckich pod koniec XX i na początku XXI w.

Ewa Bojenko-Izdebska, Polityka migracyjna i azylowa w Niemczech i Polsce

Marcin Lasoń, Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w drugiej dekadzie XXI w.

Adam Sokołowski, Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie w systemie bezpieczeństwa europejskiego oraz stosunkach polsko-niemieckich (2007–2016)

Karina Paulina Marczuk, Współpraca transgraniczna Polski i RFN w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

Jochen Franzke, Nach dem Ende der strategischen Partnerschaft. Deutschland auf der Suche nach einer neuen Russlandstrategie

Mieczysław Stolarczyk, Możliwości współdziałania Polski i Niemiec w zakresie ich polityki wobec Rosji i Ukrainy

Hans Martin Sieg, Transformation and Geopolitics in the Post-Soviet Space: Challenges for the Eastern Partnership and the Case of Moldova

Ihor Hurak, Relacje Polski i Ukrainy 2010–2015 – ukraiński punkt widzenia


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2016 (Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym)

Spis treści:

Helena Tendera-Właszczuk, Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy

Małgorzata Czermińska, Rola europejskich organów celnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej

Jowita Świerczyńska, The Polish Customs Service as a guardian of security and safety of the cross-border freight traffic

Elżbieta Majchrowska, 20 Years of WTO – Effects of Its Activity and Perspectives of Its Functioning in the Context of Proliferation of Regional Agreements in the World Trade

Eugeniusz M. Pluciński, Dariusz Gryglik, Arkadiusz Stosur, Prawne i ekonomiczne determinanty konkurencyjności w handlu międzynarodowym – wybrane aspekty z perspektywy konkurencyjności strukturalno-czynnikowej w handlu Polski z krajami Unii Europejskiej

Robert Uberman, Militarny rodowód nauki strategii. Wpływ na myślenie biznesowe

Magdalena Zajączkowska, Bezpieczeństwo energetyczne (Unii Europejskiej). Studium teoretyczne

Łukasz Gacek, Projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2016 (Między wolnością a bezpieczeństwem: w poszukiwaniu europejskich priorytetów)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Państwo Islamskie a kryzys ładu powestfalskiego na Bliskim Wschodzie. Konsekwencje dla Zachodu

Magdalena Bainczyk, Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Ukrainą elementem budowy bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty swobodnego przepływu osób

Tomasz Dobrowolski, Wyniki wyborów w Austrii w latach 2015–2016 w kontekście kryzysu imigracyjnego oraz odradzania się ksenofobii i nacjonalizmu

Bogusława Bednarczyk, Human Rights Education in the Context of the European Policy against Discrimination based on Disability: the Main Challenges Faced by the Disable Population in the Area of Freedom and Security

Renata Pawlik, Miara prawnokarnej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa jednostki w zakresie działalności gospodarczej na przykładzie odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej (art. 586 k.s.h.)

Tomasz Młynarsk, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej

Katarzyna Lorenc, Wolność mediów a bezpieczeństwo państwa

Barbara Ostrowska, Procesy integracyjne w turystyce europejskiej

Seweryn (Sev) Ozdowski, Australia: Immigration and Multiculturalism


Przeglądaj