Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2016 (Gospodarka światowa: między integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym)

Abstrakt
Opracowania łączące temat bezpieczeństwa i procesów integracyjnych stosunkowo rzadko pojawiają się w literaturze, chociaż te zależności są oczywiste i dotyczą – pośrednio lub bezpośrednio – każdego podmiotu gospodarki światowej. Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” właśnie tym zagadnieniom został poświęcony – chodzi zwłaszcza o różne wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego w korelacji ze wzrostem powiązań handlowych między krajami, w tym również w ramach WTO. Zagadnienia szczegółowe poruszane przez autorów dotyczą ważnych i aktualnych problemów takich jak: kryzys migracyjny w Europie, bezpieczeństwo energetyczne UE, bezpieczeństwo i ochrona w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej, konkurencyjność w handlu międzynarodowym czy wreszcie projekcja siły Chińskiej Republiki Ludowej na Oceanie Indyjskim, ważnym strategicznie obszarze, który staje się również polem rywalizacji między wschodzącymi gospodarkami Chin i Indii. Tematyka publikowanych tekstów wynika z różnorodnych zainteresowań autorów i odzwierciedla wielowątkowość, złożoność i interdyscyplinarny charakter prezentowanych zagadnień.
Opis
Słowa kluczowe
Unia Europejska, UE, kryzys imigracyjny, suwerenność państw, kryzys Unii Europejskiej, organy celne, deklaracja skrócona przywozowa (ENS), deklaracja skrócona wywozowa(EXS), instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), bezpieczeństwo i ochrona rynku, kontrola celna, funkcja ochronna, Służba Celna, WTO, RTAs, handel międzynarodowy, wielostronny system handlowy, Polska w UE, wskaźniki RCA oraz IIT, handel wewnątrzgałęziowy, handel międzygałęziowy, konkurencyjność gospodarki, wspólny rynek UE, determinanty innowacyjności, prawo krajowe, prawo unijne, prawo międzynarodowe, innowacyjność gospodarki, międzynarodowy podział pracy, konkurencyjność polskiego handlu, konkurencja w biznesie, bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczno-energetyczna, rynek energii, źródła energii, Chiny, Ocean Indyjski, projekcja siły, morskie szlaki komunikacyjne, Nowy Jedwabny Szlak, wojna, ochrona dóbr kultury, European Union, EU, market protection, customs control, protective function, Customs Service, world trade, multilateral trading system, indicators RCA and IIT, intra-industry trade, inter-industry trade, competitiveness of the economy, EU single market, internal determinants of innovation, external determinants of innovation, international law, innovation economy, national law, international division of labor, competitiveness of the Polish trade, business competition, cooperation in business, climate policy, energy policy, energy market, energy security, energy sources, China, Indian Ocean, power projection, New Silk Road, Poland in the EU
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska