Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, 2020

Stały URI dla kolekcji

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego T. XXIII 2020 Badania nad rozwojem instytucji politycznych i prawnych

Spis treści:

Marcin Głuszak, Uniwersały Rady Nieustającej z lat 1775–1788. Część II: Ustrój sądownictwa i prawo sądowe

Andrzej Wrzyszcz, Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu

Wojciech Święch, Kwestia zaopatrzenia inwalidów wojennych z byłej Ukraińskiej Republiki Ludowej w II Rzeczpospolitej w latach 1921–1927

Mateusz Mataniak, Wywłaszczenia na użytek publiczny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846) a ochrona prawa własności

Jerzy Malec, The Commonwealth of Poland-Lithuania at the time of the Noble Democracy–a Polish Anomaly?

Алексей Кресин, Социально-волевая теория позитивного национального правопорядка в учениях варшавских юристов 1807–1831 годов

Jerzy Malec, The scope and meaning of the term “police” in the political literature of the late Republic of Nobles

Jacek Matuszewski, Jak polski suweren bronił się przed absolutyzmem królewskim. Szlachta a królewscy urzędnicy komisaryczni w sporach granicznych z królewszczyznami w systemie urzędniczym późnośredniowiecznej Polski w świetle prawa stanowionego

Przemysław Kaleta, O pochodzeniu i rodzinie biskupa kujawskiego Gerwarda (zm. 1323) garść uwag

Paulina Kamińska, Obwieszczenia o znalezieniu zwłok w świetle „Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego” z lat 1816–1830

Zygfryd Rymaszewski, „Declaratio sententiae” w orzeczeniach Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim. Część II

Tomasz J. Kotliński, Pochówek w Galicji. Wybrane zagadnienia administracyjno-prawne. Część I

Ewa Wiśniewska, Prasa amerykańska wobec Konstytucji 3 maja

Michał Gałędek, Rada Stanu Królestwa Polskiego wobec niekonstytucyjności Organizacji Komisji Rządowej Wojny

Justyna Bieda, Praca lekarzy w więzieniach Królestwa Polskiego – na podstawie akt Rządu Gubernialnego Radomskiego

Przeglądaj