Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2018

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2018 (Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska/klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Trendy rozwojowe)

Spis treści:

Beata Molo, Problem emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku – bilans klimatyczno-energetyczny

Helena Wyligała, Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa

Małgorzata Kamola-Cieślik, Założenia i implementacja programu polskiego rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Łukasz Wojcieszak, Kwestia podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Anna Bałamut, Wpływ strategii Unii Europejskiej na kształtowanie systemu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska/klimatu Polski w XXI wieku

Magdalena Tomala, Opodatkowanie ekologiczne narzędziem ochrony środowiska państw nordyckich

Joanna Grzela, Fińska koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle Agendy 2030. Wybrane aspekty

Łukasz Gacek, Nowa era zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w Chinach

Ewelina Morawska, Zielona dyplomacja jako zewnętrzny wymiar polityki ekologicznej Kazachstanu


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2018 (Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym)

Spis treści:

Robert Borkowski, Rozwój ratownictwa w III RP (służby, organizacje, obszary)

Michał Romańczuk, Prawne aspekty ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w Polsce

Elżbieta Sideris, Ratownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia”

Marcin Mikos, Piotr Kopacz, Magdalena Żurowska, Problematyka agresji wobec ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego

Tomasz Puczyłowski, Współczesne technologie radiokomunikacyjne w ratownictwie

Paweł Ciepliński, Komunikacja w systemie morskiego ratownictwa przybrzeżnego

Krzysztof Skoczek, Znaczenie ćwiczeń służb oraz podmiotów funkcjonujących w dziedzinie bezpieczeństwa dla ich gotowości operacyjnej do działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach

Iwona Michniewicz, Ratownictwo wodne w Polsce – wstęp do analizy krytycznej

Robert Borkowski, Adrian Łach, Jarosław Zwierzyna, Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie wodnym


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2018 (Stabilizacja i odbudowa obszarów pokonfliktowych w XXI wieku)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Rekonstrukcja Iraku i Syrii jako obszarów pokonfliktowych (2003–2018)

Katarzyna Czornik, Próby stabilizacji Egiptu po Arabskiej Wiośnie. Military electoral authoritarianism

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Libia po interwencji zbrojnej w 2011 roku

Paulina Jagoda Warsza, The importance of ethnic and religious structures in the region of Sahel: Socio-political and security dimensions. The case study of Mauritania

Łukasz Jureńczyk, Osiągnięcia stabilizacji i odbudowy Afganistanu

Anna Paterek, Rola pomocy rozwojowej w procesie stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych

Piotr Orłowski, Znaczenie sił specjalnych jako narzędzia stabilizacji na obszarach pokonfliktowych

Leszek Elak, Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w ramach operacji poza granicami kraju na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Erhard Cziomer, Prewencja kryzysowa, przezwyciężanie konfliktów oraz konsolidacja pokoju w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Krzysztof Kubiak, Wsparcie sił pokojowych czy zamorska ekspansja? Chińska baza morska w Rogu Afryki

Kazimierz Kraj, Federalna Służba Bezpieczeństwa w walce z terroryzmem w Rosji

Michał Marek, Polityka informacyjna Ukrainy jako czynnik umożliwiający reintegrację okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego

Maciej Klisz, Udział 16. Batalionu Powietrznodesantowego w operacji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie. Część I: Porozumienie z Dayton, ustanowienie sił IFOR i plany operacji Joint Endeavour

Robert Borkowski, Od wojny do postnacjonalizmu – kanadyjska tożsamość polityczna jako ewolucja antagonizmów narodowościowych

Jagna Cyganik, „Woda jest życiem”. Analiza protestu przeciwko budowie rurociągu Dakota Access Pipeline w kontekście relacji amerykańsko-indiańskich


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2018 (Kultura Bezpieczeństwa - Uwarunkowania Społeczne i Organizacyjne)

Spis treści:

Dariusz Fatuła, Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientówinstytucji finansowych

Andrzej Chodyński, Bezpieczeństwo jako wymiar kultury organizacji a zewnętrzne zróżnicowanie kulturowe: kontekst organizacyjny i społeczny

Andrzej Mirski, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego

Andrzej Marjański, Rola zasobów ludzkich w implementacji kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego

Marta du Vall, Marta Majorek, Collaborative Knowledge Services a sukces i bezpieczeństwo organizacji

Janusz Ziarko, Kultura bezpieczeństwa pracy we współczesnej organizacji

Zofia Wilk-Woś, Kultura bezpieczeństwa a sprawność funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego

Jadwiga Bakonyi, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania firmą w ocenie studentów

Andrzej Chodyński, Piotr Urbańczyk, Bezpieczeństwo techniczne na przykładzie zarządzania w galerii handlowej – znaczenie kultury bezpieczeństwa

Daniel Gach, Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego


Przeglądaj