Kryminogenność. Ustawy o usługach detektywistycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorzy zajęli się specyficznym zawodem prywatnego detektywa, który według ich opinii w swojej pracy balansuje na granicy prawa, narażając się nawet na odpowiedzialność karną. W opracowaniu zwrócono uwagę na aspekt etyczny zawodu detektywa przez pryzmat przepisów prawa. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile obowiązująca Ustawa z 6 lipca 20001 r. o usługach detektywistycznych może przyczynić się do uetycznienia tego zawodu, a na ile będzie stwarzać patologiczne sytuacje w tym środowisku.
The authors dealt with a specific profession of private detective who, in their opinion, balances in his work on the fringes of law, risking even criminal liability. The study highlighted the ethical aspect of the detective profession through the prism of legal provisions. The authors attempted to answer the question of how the Act on Detective Services of July 6, 2001 may help to make this profession more ethical, and to what extent it will provoke pathological situations in this environment.
Авторы статьи рассмотрели проблемы специфической профессии частного де- тектива, который, по их мнению, во время своей работе балансирует на грани закона, часто подвергаясь даже уголовной ответственности. В статье обра- щено внимание на этический аспект профессии детектива сквозь призму по- ложений закона. Авторы старались найти ответ на вопрос, насколько действу- ющий Закон от 6 июля 2001 г. «О детективных услугах» может способствовать повышению уровня этичности этой профессии, и насколько будет создавать патологические ситуации в этой среде.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 113-123.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska