Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szanse i ograniczenia w terapii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia możliwości, jakie daje dzieciom niepełnosprawnym program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWDR). Ujęcie zagadnienia dotyczy jednak specyficznego spojrzenia, opisywanego z punktu widzenia placówki – przedszkola integracyjnego, które od kilku lat realizuje takie zajęcia, mając na co dzień do czynienia z trudnościami organizacyjnymi w ramach tak rozumianej rehabilitacji dzieci. Referat jest refleksją samych terapeutów i wskazuje na wybrane ograniczenia ujmowane z kilku różnych perspektyw – rodziców, dzieci, specjalistów oraz samych warunków organizacyjnych placówki, w której zajęcia są prowadzone; jak również niedogodności wynikające z rozwiązań administracyjno-prawnych. Poniższy referat przedstawia nie tylko ograniczenia, jakie pojawiają się w trakcie realizacji zajęć terapeutycznych, ale ukazuje również, jak od strony praktycznej są one pokonywane. W związku z tym nie chodzi tu tylko o postulatywny charakter w odniesieniu do rozporządzenia, będącego podstawą realizacji omawianych zajęć terapeutycznych, ale o fakt zapewniania dzieciom i ich rodzinom możliwie najszerszego wsparcia w przezwyciężaniu niepełnosprawności.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 2, s. 21-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska