Rosja a terroryzm

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor w artykule podjął próbę charakterystyki podłoża współczesnego terroryzmu w Federacji Rosyjskiej. W jego opinii do rozwoju tego fenomenu przyczyniły się wyznaczniki kulturowo-polityczne, ideologiczne oraz społeczno-polityczne. Innymi czynnikami napędzającymi terroryzm są motywacje o charakterze religijnonacjonalistycznym, szczególnie widoczne na Kaukazie Północnym, z tendencją wzmacniania czynnika religijnego. W artykule przedstawiona została skrótowa charakterystyka organizacji terrorystycznych działających na terytorium Rosji. W tekście zawarto podstawowe dane statystyczne i charakterystykę typów zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w ostatnich sześciu latach w Federacji Rosyjskiej. Czytelnik ma również możliwość poznania organizacji państwowego systemu zwalczania terroryzmu w Rosji. We wnioskach końcowych autor sugeruje konieczność zacieśnienia współpracy antyterrorystycznej z Rosją, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa podczas organizowanych w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej - Euro 2012, ale i potrzebne dla zapewnienia go w przyszłości.
The author in his article has undertaken the task of tracing the origin of the modern terrorism in Russia. In his opinion cultural-political, ideological and socio- political factors contributed to the development of terrorism in Russia. Among other factors stimulating the growth of terrorism one needs to mention religiousnationalistic motivations, especially those present on the territory of The Northern Caucasus, with the special stress put on the increasing influence of the religious factor. The paper presents a brief outline of the terrorist organizations active on the territory of Russia. The author has included basic statistical data and typology of the kinds of terrorist attacks which have occurred in Russia over the past six years. The article provides its readers with the opportunity to gather the information concerning the organization of the state system aiming at fighting against terrorism. In the conclusion of the article the author suggests that a close antiterrorist cooperation be created with Russia, which proves to be essential for the safety of such events as Euro 2012 - The European Football Cup, as well as for the safety of any future events.
В статье дана характеристика причин современного терроризма в Российской Федерации. По мнению автора, развитию этого феномена способствовали культурно-политические, идеологические и общественно-политические факторы. Немалое место в эскалации терроризма занимают националистические и религиозные причины, которые особенно ярко проявились на Северном Кавказе. В исследовании дано краткую характеристику террористических организаций действующих на территории России. Автор статьи приводит основные статистические данные и дает характеристику типов террористических актов, имевших место в Российской Федерации в течении последних шести лет. Рассмотрено также организацию государственной системы борьбы с терроризмом в России. Подводя итоги, автор обращает внимание на необходимость дальней шего укрепления антитеррористического сотрудничества с Россией, что особенно актуально в связи с организацией в Польше чемпионата Европы по футболу «Евро-2012», а также будет способствовать обеспечению безопасности в будущем.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 2, s. 61-75.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska