Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wbrew nazwie Afgańska Policja Lokalna nie jest instytucją policyjną, a zmilitaryzowaną formacją ochotniczą przeznaczoną do obrony lokalnych społeczności przed rebeliantami. Służący w poszczególnych dystryktach „strażnicy” wywodzą się z tych społeczności, tak więc jest to forma samoobrony. Mimo że formacja ta nie jest zgrupowana w brygady i pułki, to z kilku zasadniczych względów przypomina siły obrony terytorialnej. ALP zmaga się z wieloma problemami, które utrudniają jej funkcjonowanie i obniżają poparcie społeczne. Wśród nich przede wszystkim należy wskazać słabe wyszkolenie, problemy z wyekwipowaniem i zabezpieczeniem logistycznym, ograniczoną lojalność wobec władz państwowych, korupcję, nadużywanie siły i łamanie prawa. Aby przeciwdziałać tym patologiom ALP wymaga gruntownych reform oraz efektywnego nadzoru.
Despite the name Afghan Local Police is not a police institution but militarized, voluntary formation intended to defend local communities against the rebels. “The guardians” serving in respective districts derive from these communities, so it is a form of self-defense. Although the formation is not grouped in brigades and regiments, in many respects resembles the territorial defense forces. ALP is struggling with many problems that hinder its functioning and reduce public support. Among them, first of all, poor training, problems with equipping and logistic support, limited loyalty to the government, corruption, abuse of power and breaking the law. To counter these pathologies ALP requires fundamental reforms and effective supervision.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 3, s. 261-271.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska