Komunikacja w systemie morskiego ratownictwa przybrzeżnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Proces komunikacji w systemie morskiego ratownictwa wodnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na końcowy efekt akcji ratowniczej. Służby ratownicze spotykają się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z problemami komunikacyjnymi. Komunikacja między poszczególnymi ratownikami oraz zespołami zazwyczaj przebiega prawidłowo i sprawnie. Specyficzny charakter pracy sprawia, że występują pewne problemy, które najczęściej są spowodowane dużym obciążeniem psychicznym oraz osobami spoza zespołów ratowniczych, które utrudniają poprawny przebieg akcji ratowniczej. To w jaki sposób będą prowadzone działania ratowników wodnych oraz jaki będzie ich efekt zależy w bardzo dużym stopniu od sprawnego kontaktu między poszczególnymi ratownikami i zespołami.
The communication process in the maritime water rescue system is one of the key factors affecting the final effect of the rescue operation. Emergency services encounter not only new threats, but also communication problems. Communication between individual rescuers and teams usually proceeds correctly and efficiently. The specific nature of their job bring some problems, which are most often caused by a high psychological burden and people from outside the rescue teams, which hinder the correct course of the rescue operation. The way in which the actions of water rescuers are carried out and what their effect is, depends to a large extent on the effective contact between individual rescuers and teams.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2, s.79-90
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska