Współczesne technologie radiokomunikacyjne w ratownictwie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zagadnień organizacyjnych i rozwiązań technicznych w systemach łączności radiowej wykorzystywanej w działaniach służb ratowniczych, takich jak straż pożarna czy służby ratownictwa górskiego. Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z technologią radiową, wskazuje podstawy prawne funkcjonowania systemów i środków łączności krytycznej. Prezentuje przykłady specyficznych technologii pomocnych w zapewnieniu niezawodnej łączności krytycznej, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych, jak np. w jaskiniach i podziemnych obiektach. Autor wskazuje współczesne trendy rozwoju technologicznego uwzględniającego migracje rozwiązań analogowych w cyfrowe.
The article presents organizational issues and technical solutions concerning radio communication systems used in the rescue activities of emergency services such as fire brigade or mountain rescue service. At the beginning of the article, the author explains basic concepts related to the radio technology and describes the legal fundaments for the functioning of critical communication systems. Examples of specific technologies helpful in providing reliable critical communication are presented, hilighting here difficult territory and challenging conditions, such as caves and underground facilities. The author presents current trends in technological development, including migrations of analogue radiocommunication solutions into digital ones.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 2, s.67-77
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska