Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ustawa Prawo telekomunikacyjne wprowadza do polskiego prawa pojęcie tajemnicy telekomunikacyjnej. Przez to pojęcie rozumie się ochronę danych telekomunikacyjnych. Na podstawie tych danych tworzone są jednak zestawienia billingowe, służące do rozliczeń połączeń danego abonenta. Sprawia to, że dane telekomunikacyjne mogą zostać ujawnione, a tym samym złamana może być tajemnica telekomunikacyjna. Szczególnie że w prawie telekomunikacyjnym znaleźć można wiele luk prawnych.
The Telecommunications Law Act introduces the concept of telecommunications secrecy into the Polish Law. It is understood to mean protection of telecommunications data. The data form, however, the basis for call data records, used to bill the phone calls made by a given subscriber. Therefore, telecommunications data can be disclosed, and thus telecommunications secrecy can be breached. The more so, as many legal loopholes can be found in the Telecommunications Law.
Закон «о телекоммуникации» ввёл в польское законодательство понятие «телекоммуникационной тайны». Этот термин предполагает защиту телекоммуникационных информаций. Однако, на базе этих данных, создаются биллинги, используемые для выставления счетов абонентам. Это может привести к тому, что информация об использовании телекоммуникационных услуг будет раскрыта, и, следовательно, существует возможность разглашения телекоммуникационной тайны, тем более, если учесть, что в Законе «о телекоммуникации» остается много недоработок.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 2, s. 49-62.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska