Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł dotyczy usytuowania w systemie bezpieczeństwa państwa funkcji w zakresie zapewniania wiarygodności procesów identyfi kacji i transakcji. W artykule zdefi niowano i omówiono dwie szczególne kategorie bezpieczeństwa związane z działalnością PWPW SA, tj. bezpieczeństwo identyfi kacyjne oraz bezpieczeństwo transakcyjne. Przedstawiono najważniejsze czynniki kształtujące powyższe kategorie bezpieczeństwa oraz relacje pomiędzy bezpieczeństwem identyfi kacyjnym i transakcyjnym a innymi kategoriami bezpieczeństwa. Artykuł prowadzi do konkluzji, że PWPW S.A. pełni istotną funkcję w systemie bezpieczeństwa państwa, a działalność gospodarcza prowadzona przez PWPW S.A. w zakresie produkcji banknotów i dokumentów wraz z towarzyszącymi im systemami IT tworzy podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.
The article deals with the place which ensuring credibility of identifi cation and transaction processes has in the state security system. The article deals with the place which ensuring credibility of identifi cation and transaction processes has in the state security system. The author presents the most essential factors affecting the above security categories, as well as relations between identifi cation and transaction security and other categories of security. The article indicates that PWPW plays an important role in the state’s security system and that the business activity of PWPW, including banknote, document and related IT systems, creates the fundamental interest of the state’s security.
В статье рассмотрено место в системе безопасности государства функций, на- правленных на обеспечение надежности процессов идентификации и сделок. Дано определение понятия и обсуждены две конкретные категории безопас- ности, связанные с деятельностью Польской фабрики по производству ценных бумаг (PWPW S.A.), т.е. безопасность идентификации и безопасность сделок. Представлено наиболее важные факторы, влияющие на эти категории безо- пасности и указано взаимосвязь между безопасностью идентификации, сделок и другими категориями безопасности. Автор статьи делает вывод, что PWPW S.A. играет важную роль в системе безопасности государства а хозяйственная деятельность PWPW S.A. в сфере производства денежных знаков и документов, а также связанные с этим процессом информационные системы являются важ- ным условием безопасности государства.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 29-46.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska