With Applications for More Effective Cooperation Between the Police and Nonprofit Organisations and Improvement of the Professional Achievements of the Police

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wiele elementów składa się na powstanie skutecznej, odnoszącej sukcesy organizacji. Pierwszym z nich jest zarządzanie, w którym uwzględnia się narzucane organizacji - w tym przypadku: policji - przez społeczeństwo i reaguje na nie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Styl zarządzania to również osoba kierująca. Kolejnym składnikiem są starania osiągania doskonałych wyników, zakorzenione w kulturze organizacyjnej. Listę elementów decydujących o sukcesie organizacji można również poszerzyć np. o nastawienie do kosztów i efektywną współpracę.
Becoming an effective and successful organisation has several components. The first component is the above-mentioned management taking into consideration and sensitively reacting to the demands determined by the population and the society for the organisation, in the present case the Police. (At the same time, this management style also means the person of the manager.) Another component may be the effort for excellent performance, rooted in the organisational culture. And this list could be continued; however, besides the cost attitude, I would point out effective co-operation, as a token of successfulness of organisations.
На создание эффективной, успешной организации влияет много факторов. Одним из главных является процесс управления, во время которого надо учитывать требования выдвигаемые к организации (в нашем случае к полиции) со стороны общества и на которые необходимо реагировать с соблюдением здравого смысла. Стиль управления напрямую зависит от личности руководителя. Очередной составляющий элемент связан со стремлением к получению положительных результатов. Список факторов имеющих решающее влияние на успешную деятельность организации можно также расширить, напр., такими составляющими, как отношение к эффективному сотрудничеству.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 43-52.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska