Miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa RP

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy tekst ma na celu ukazanie miejsca JW GROM w systemie bezpieczeństwa narodowego. Zawarte zostały w nim uwagi związane z zadaniami i zdolnościami posiadanymi przez Jednostkę w odniesieniu do misji sił zbrojnych RP. W ocenie autora takie podejście do tematu daje, w ogólnym ujęciu, najbardziej czytelny obraz, jak ważnym elementem dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, szczególnie poza granicami kraju, jest JW GROM. Analiza została oparta na materiałach źródłowych, literaturze przedmiotu oraz obserwacji prowadzonej przez autora. Pozwoliło to odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jakie jest miejsce JW GROM w systemie bezpieczeństwa narodowego RP? Szczegółowo zaś – jak jej zadania i działania wpisują się w misję Sił Zbrojnych RP.
The goal of this paper is to show the place the SMU GROM holds within the national security system. It provides a few remarks related to the tasks and capabilities of the Unit in relation to the missions of the Polish armed forces. In the author’s opinion, this approach to the subject offers, in general terms, possibly the clearest picture of how important the SMU GROM is for the security of the state and its people, especially outside the country. The analysis has been based on source materials, subject literature, and observations conducted by the author. This approach allows to answer the key research question: what is the place of SMU GROM in the national security system of the Republic of Poland, and, in more detail, how its tasks and activities fit into the missions of the Polish Armed Forces.
Dieser Text soll die Stellung der Militäreinheit GROM im nationalen Sicherheitssystem zeigen. Es sind in ihm die mit den Aufgaben und Fähigkeiten der Einheit in Bezug auf die Missionen der Streitkräfte der Republik Polen verbundenen Bemerkungen enthalten. Nach Ansicht des Autors gibt solcher Ansatz für das Thema, im Allgemeinen, den meist transparenten Überblick, wie wichtig die Militäreinheit GROM für die Sicherheit des Staats und seiner Bürger, besonders außerhalb des Landes, ist. Die Analyse stützt sich auf das Quellematerial, Fachliteratur und die durch den Autor geführte Beobachtung. Dadurch konnte die wichtigste Forschungsfrage beantwortet werden, die wie folgt lautet: wie ist die Stellung der Militäreinheit GROM im nationalen Sicherheitssystem der Republik Polen? Detailliert dagegen: in welchem Zusammenhang stehen die Aufgaben und Handlungen der Einheit mit den Missionen der Streitkräfte der Republik Polen?
В статье показано место Воинской части GROM в системе национальной безопас- ности. Указаны задачи, возможности подразделения и место этой воинской части в структуре Вооруженных сил Польши. По мнению автора, такой подход к теме дает возможность представить наиболее четкую картину того, насколько важным элементом для безопасности государства и его граждан, особенно за пределами страны, является Воинская часть GROM. Проведенный анализ был основан на доку- ментах, исследованиях и собственных наблюдениях автора. Собранный материал позволил дать ответ на ключевой вопрос: какое место занимает Воинская часть GROM в системе национальной безопасности Польши?
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 2, s. 127-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska