Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego – zarys problemu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego jest jednym z najbardziej istotnych wyzwań dla zarządzających. W artykule przybliżono istotę wywiadu gospodarczego oraz jego funkcje. Omówiono zasady współpracy między wywiadowniami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami, wskazując na pozytywne (niski koszt) i negatywne (informacje dotyczące głównie przeszłości) skutki takiej współpracy.
Providing economic security is one of the most important challenges for managers. In this article the idea of Business Intelligence and its functions have been approximated. Also the principle of the collaboration between Credit Bureaux and enterprises, pointing out the positive (low price) and negative (information given is mostly about the past) effects of such a collaboration is explained.
Обеспечение экономической безопасности является одним из существенных вы- зовов, стоящих перед менеджментом. В статье указано сущность экономической разведки и её функции. Рассматриваются принципы сотрудничества между частны- ми специализированными субъектами экономической разведки (бюро кредитных историй), а также между ними и предприятиями, подчеркнуты позитивные (низкие издержки) и негативные (информация, относящиеся прежде всего к прошлому) по- следствия такого сотрудничества.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 3, s. 71-79.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska