Subiektywizm w badaniach poligraficznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przez element subiektywizmu w badaniach poligrafi cznych rozumiemy występujący przy ocenie dokonywanej przez eksperta margines swobody interpretacji, niepodlegający żadnym obiektywnym kryteriom. O istnieniu tego marginesu przekonuje rozbieżność ocen dokonywanych przez różnych ekspertów. Oceniając te same zapisy reakcji, eksperci różnili się w ich ocenie, przy czym rozbieżność poprawnych ocen tych samych reakcji wynosiła od 3 do 31%. Zgodność ocen ekspertów może być mierzona współczynnikiem rzetelności (np. Spearmana- Browna), współczynnikiem korelacji (np. Kappa, Kappa Fleissa). Wykazywana w literaturze zgodność ocen różnych ekspertów (liczona współczynnikiem Kappa) jest relatywnie wysoka (0,77). W wykonanym przez autorów eksperymencie, eksperci oceniali zapisy reakcji metodą jakościową („globalną”) oraz metodami ilościowymi (numerycznymi). Współczynnik zgodności (rzetelności) liczony współczynnikiem alfa-Krippendorff a był zdecydowanie wyższy przy zastosowaniu metod ilościowych (numerycznych) – 0,43 do 0,82 niż przy ocenie jakościowej – jedynie 0,43. Potwierdza to hipotezę autorów, że numeryczne oceny zapisów poligrafi cznych są obciążone mniejszym marginesem subiektywizmu niż metoda jakościowa („globalna”).
The element of subjectivity in polygraph examination shall mean a margin of discretion, appearing in evaluation of expert’s interpretation, which is not subordinated to any other objective criteria. The existence of this margin of discretion confirms a divergence of evaluations carried out by different experts assessing the same reactions. In assessing the same records of reactions, experts differed in their evaluation but the divergence of correct evaluations of the same reactions was ranging from 3% to 31%. The convergence of expert’s evaluations can be measured according to the reliability coefficient (e.g. Spearman-Brown), the correlation coefficient (e.g. Kappa, Fleiss’ Kappa). The convergence of different expert’s evaluations which is shown in literature (calculated according to Kappa coefficient) is relatively high (0.77). In the experiment which was conducted by authors, experts was evaluating records of reactions using a qualitative method (global) and a quantitative method (numerical). The consistency coefficient (reliability) calculated by the alfa-Krippendorff coefficient was significantly higher applying the quantitative methods (numerical) – 0.43 to 0.82, whereas in the qualitative evaluation it was only 0.43. In view of the above, authors’ hypothesis is confirmed by the fact that there is the smaller scale of subjectivity in evaluations of numerical polygraphic records than in the qualitative method (global).
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 189-216.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska