Bezpieczeństwo publiczne jako składnik wewnętrznego bezpieczeństwa państwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest jednemu z najważniejszych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego. Autor dokonuje szerokiej analizy pojęcia bezpieczeństwo publiczne, a następnie przedstawia jego autorską defi nicję. Ukazuje także zasadnicze rodzajowe obszary bezpieczeństwa publicznego.
This article is about on the main important issue which is the internal security. Author analysed this concept and also defi ned it. Moreover, the author present in details the public security area.
Статья посвящена одному из важнейших пространств внутренней безопаснос- ти. Автор широко анализирует понятие, а затем даёт ему авторское определе- ние. Указывает также основные бытовые области общественной безопасности.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 25-32.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska