Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454–1793)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Pożary w miastach od stuleci stanowiły jedno z najpoważniejszych zagrożeń. Dlatego ich władze podejmowały działania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe. To wymagało dbałości o przestrzeganie dawniej przyjętych rozwiązań i jednocześnie ustawicznych ich modyfi kacji w związku z rozwojem urbanistyczno-przestrzennym miasta. Autor przedstawia systematyczną działalność władz miejskich Gdańska w latach I Rzeczypospolitej nie tylko w zakresie budowy struktur administracji przeciwpożarowej, troski o zaopatrzenie w sprzęt służący do walki z ogniem, bogatego i racjonalnego prawodawstwa przeciwpożarowego, ale również w odniesieniu do upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy – także za pomocą materiałów drukowanych – o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W artykule przedstawiono także działania podejmowane po zakończeniu akcji gaśniczej.
Fires had been one of the most serious threats to cities for centuries. That is why, the municipal authorities undertook measures to enhance fi re safety. This required proper care for respecting the previously adopted legislation and, at the same time, its constant modifi cation in virtue of the urban and spatial development of the city. Th e Author presents systematic activities taken by the regional authorities in the Polish-Lithuanian Commonwealth not only in the construction of fi re-fi ghting structures, care for supplies of fi re-fi ghting equipment, rich and rational fi re-fi ghting legislation, but also concerning dissemination of knowledge about fi re safety rules among residents. Th e article also presents the steps that municipal authorities took aft er extinguishing actions.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 35-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska