Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu " Europa dla obywateli"

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego szkicu jest krótka prezentacja ważnego aspektu polityki europejskiej, jakim są działania związane ze sferą kultury. Współcześnie wiele miejsca poświęca się rozważaniom o charakterze ekonomicznym, finansowym, uwagę koncentruje się na wymianie dóbr i przepływie kapitału. Nie należy jednak zapominać, że równie ważnym obszarem jest wymiana idei i myśli oraz duchowy wymiar integracji. Punktem wyjścia dla tego aspektu jednoczenia się Europy powinno być przede wszystkim wspólne dziedzictwo kulturowe kontynentu i budowany w oparciu o nie system wartości europejskich. Unijni decydenci w oczywisty sposób dążą do utrwalenia wskazanych elementów, tworząc w tym celu programy kulturalne, z których jeden będzie tutaj przedmiotem głębszej analizy.
The main purpose of the paper is a presentation of an important aspect of European policy, which actions are concentrated on culture. Nowadays much space is devoted to economic and financial considerations. Attention is highly focused on exchange of goods and capital. However we should not forget that the exchange of ideas and thoughts and the spiritual dimension of integration are equally important areas. The starting point for the European unifi cation is preservation of its common cultural heritage and creating the system of European values. EU decision makers in order to reach these goals, provide various cultural programs, of which one obviously seek to consolidate and specifi cally, by creating a cultural programs. One of them (Europe for Citizens) and its financial aspects will be the subject of deeper analysis.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo, 2011 nr 4, s. 95-107.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska