Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka”

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu są akty terroru w Polsce, które wpisują się w modus operandi „samotnego wilka” przygotowującego zamach bombowy. Improwizowane urządzenie wybuchowe, skonstruowane w celu dokonania zamachu terrorystycznego, z przygotowanych doraźnie lub wykonanych fabrycznie elementów, zawierają urządzenie zapalające oraz materiał wybuchowy lub ładunek specjalny. Bombą może być każdy przedmiot uprzednio zakamuflowany przez sprawcę, jak również substancja ciekła i krystaliczna. Rok 1990 można uznać za początek współczesnego terroru bombowego w Polsce, kiedy to w trzech punktach Gdańska eksplodowały samodziałowe ładunki wybuchowe. W latach 1990–2004 na terenie Polski doszło do 1371 skutkowych aktów terroru kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych, jednak w ostatnich latach widoczna jest tendencja spadkowa zjawiska.
This article presents the acts of terror in Poland which are part of the modus operandi of the “lone wolf” preparing a bomb attack, with the use of an improvised explosive device designed for the purpose of a terrorist attack, prepared ad hoc or with pre-made components, including incendiary and explosive devices or a special cargo. A bomb can be any object previously camouflaged by the perpetrator, as well as a liquid substance and crystalline. The year of 1990 can be considered the beginning of modern terror bombing in Poland, when the homespun explosives exploded in three points Gdansk. In the years 1990–2004 on the Polish territory there occurred 1371 acts of terrorism with criminal use of explosives, but in the recent years the trend has been a declining phenomenon.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 2, s. 17-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska