Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Introduction: The problem of alienation and delinquency among juveniles still exists. This is not only a social problem, but also a health problem. Through participation in antisocial behaviour, juveniles may experience various diffi culties later in adult life. The aim of this paper is to investigate reasons for alienation and delinquency among juveniles and their infl uence on said health and functioning in society. Materials and methods: The research dealt with here was carried out in 2015 among children and teenagers from The Silesian Centre for Rehabilitation and Health in Rabka- Zdrój by means of a questionnaire designed by the author. Conclusions: The participants defi ned alienated anti-social behaviour, or alienation leading to anti-social and delinquent behaviour. Children aged 16–18 showed symptoms of anti-social alienation mostly by using bad language, drinking alcohol, smoking and vandalism. The respondents were aff ected by the antisocial behaviour of parents, family framework and the Internet.
Wprowadzenie: Problem demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich nadal występuje. Ma on wymiar nie tylko społeczny, ale i zdrowotny. Nieletni naruszając swe zdrowie zarówno biologiczne jak i psychiczne, w dorosłym życiu mogą mieć wiele dysfunkcji. Celem pracy było poznanie opinii dzieci i młodzieży na temat przyczyn przestępczości i demoralizacji w ich środowisku, wpływu wykroczeń na zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 2015 roku wśród dzieci i młodzieży w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdrój, z użyciem autorskiego kwestionariusza pytań. Wyniki i wnioski: Badani defi niowali demoralizację jako odchodzenie od obowiązujących norm w społeczeństwie. Najczęściej dzieci wykazywały przejawy demoralizacji, w grupie 16–18 lat, i było to wulgarne słownictwo, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, wandalizm. Wpływ na postępowanie badanych miały aspołeczne zachowania rodziców, zachwiana struktura rodzinna oraz Internet.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 4, s. 55-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska