The Polish Customs Service as a guardian of security and safety of the cross-border freight traffic

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The fact of customs authorities holding full competence within the supervision and control of all goods transited across the border caused them to become a guardian of security and safety of the cross-border freight traffic. Securing the lawful transit of goods into and out of the EU customs territory is currently one of the most important tasks of customs authorities. The performance of this task is possible by e.g. carrying out customs control. The aim of the paper is to present the strategic framework of customs control as well as to characterize the directions and analyze the effectiveness of measures taken by customs authorities as to safeguard the cross-border freight traffic. With this regard, the descriptive method comprising analysis of literature sources, analysis of statistical data as well as the business practice has been employed.
Organy celne – mające pełne kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli nad wszystkimi towarami przewożonymi przez granice celne – stały się strażnikiem bezpieczeństwa w granicznym ruchu towarowym. Zapewnienie zgodnego z prawem przywozu towarów na unijny obszar celny oraz wywozu towarów z tego obszaru to obecnie jedno najważniejszych zadań organów celnych. Realizacja tego zadania jest możliwa m.in. poprzez wykonywanie kontroli celnej. Celem opracowania jest przedstawienie ram strategicznych kontroli celnej oraz charakterystyka kierunków i analiza skuteczności działań podejmowanych przez organy celne w zapewnianiu bezpieczeństwa w granicznym ruchu towarowym. W tym zakresie wykorzystano metodę opisową obejmująca analizę źródeł literaturowych, analizę danych statystycznych oraz praktykę gospodarczą.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 3, s. 39-51.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska