Statuty sodalicji mariańskich kobiet w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Sodalicje mariańskie kobiet działające w okresie międzywojennym w Krakowie skupiały w swoich kręgach osoby wywodzące się z różnych środowisk - nauczycielki, urzędniczki, członkinie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie czy też kobiety legitymujące się wyższym wykształceniem. Były to organizacje, do których nie znajdowały zastosowania przepisy prawa państwowego regulujące prawo do stowarzyszania się - podlegały wyłącznie przepisom prawa kanonicznego. Sodalicje kładły nacisk przede wszystkim na ukształtowanie duchowe członków i zapewniały im pomoc w rozwoju religijnym. W statutach omawianych w pracy sodalicji kobiet działających w latach 1918-1939 w Krakowie pomimo podobieństwa widać dostosowanie dokumentów do potrzeb konkretnej grupy społecznej, dla której były tworzone. Widoczne jest ponadto poszerzanie statutów o nowe niezbędne rozwiązania, choćby w kwestii powoływania organów kontrolnych w sodalicjach.
The women’s sodalities existing in the interwar period in Krakow consisted of women deriving from different backgrounds - they gathered teachers, clerks, the members of the Female Teacher Seminar in Krakow, and higher educated ladies. The provisions of the state law concerning the rules of creating associations did not apply to them. The sodalities were subject only to the provisions of canon law. They focused especially on the spiritual development of their members and helping them in religious development. The statutes of the women’s sodalities in Krakow presented in the article despite being similar in many regulations were adopted to the specific situation of different sodalities. In addition it could be seen that the sodalities statutes were trying to develop and introduce new, necessary solutions like for example establishing control bodies in sodalities.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2018, T. XXI, s. 157-179.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska