Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie wpływu tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w II połowie 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. W tekście opisano stosunek Polski, Litwy i Łotwy do tych wydarzeń, kryzys humanitarny na granicy oraz postawę władz polskich wobec tej sytuacji, jak i dezinformację prowadzoną przeciwko Polsce i państwom bałtyckim przez reżim białoruski, przy wsparciu władz rosyjskich. Wnioski: 1. Białoruska presja migracyjna miała charakter agresji hybrydowej w celu osłabienia wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. 2. Działania białoruskie doprowadziły do kryzysu humanitarnego na ogromną skalę, łamania praw człowieka przez służby Białorusi i państw zaatakowanych, które broniąc granic, działały pod silną presją psychologiczno-emocjonalną. 3. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce w celu ochrony granicy i zabezpieczenia działań służb było słuszne, jednak znacznie utrudniło udzielanie pomocy przez wolontariuszy i przekazywanie rzetelnych informacji z terenu działań.
The purpose of this article is to discuss the impact of the so-called the “migration crisis” on the Polish-Belarusian border in the second half of 2021 on the security of Poland. The text describes the attitude of Poland, Lithuania and Latvia to these events, the humanitarian crisis on the border and the attitude of the Polish authorities towards this situation, as well as the disinformation carried out against Poland and the Baltic states by the Belarusian regime, with the support of the Russian authorities. Conclusions: 1. The Belarusian migration pressure was a hybrid aggression aimed at weakening the eastern flank of the European Union and NATO. 2. Belarusian actions led to a huge humanitarian crisis, violations of human rights by the Belarusian services, as well as by the attacked countries, which, while defending their borders, acted under strong psychological and emotional pressure. 3. The introduction of the state of emergency in order to protect the border and secure the activities of the services was appropriate, but it made it much more difficult to provide help by volunteers and communicate reliable information from the area of operations.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 1, s. 13-28.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska