Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014-05-08
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Założeniem opracowania było przybliżenie treści, celów i podstawowych mechanizmów monitorujących procesy ochrony ofiar przemocy zawartych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W rozdziale czytelnik znajdzie informacje dotyczące wybranych, dostępnych polskich statystyk dotyczących przestępstw mieszczących się w zakresie nowej europejskiej regulacji. Autorka poddała analizie główne założenia Konwencji i odniosła zobowiązania nakładane przez Radę Europy do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, co w rezultacie pozwoliło na stwierdzenie, iż w polskim systemie prawnym kluczowe dla ograniczenia przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie przepisy już obowiązują. Waga Konwencji Rady Europy jest jednak szczególna, gdyż ujmuje ona kwestie przemocy nie tylko w perspektywie prawnej, ale i społeczno-kulturowej. Tym samym wyraźnie wskazuje, że szczególnej uwagi wymagają działania zmierzające do podniesienia świadomości społeczeństwa w kwestii przestrzegania praw kobiet i zasady równości płci.
Opis
Recenzowana wersja opracowania ukaże się w publikacji "Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", red. A. Frątczak, Kraków 2014
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska