Kulturowy wymiar bezpieczeństwa : aspekty teoretyczne i praktyczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-203-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejsze opracowanie Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne jest aktualizacją i rozwinięciem opublikowanej w 2008 r. przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne książki Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Przez pięć lat jakie minęły od tego czasu pogłębiło się zainteresowanie czynnikami kulturowymi w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie najważniejszej warstwy tych stosunków, jakim jest bezpieczeństwo. Stosownie do przedstawionych wyżej założeń struktura książki oparta została na czterech powiązanych ze sobą częściach, noszących następujące tytuły: część pierwsza – Bezpieczeństwo. Wymiar kulturowy. Aspekty metodologiczne. Część druga – Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i integracji. Część trzecia – Kultura bezpieczeństwa. Aspekty narodowe i międzynarodowe. Część czwarta – Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego. W ramach tak przyjętej struktury dokonano podziału na rozdziały, których jest dziesięć oraz Wstęp i Zakończenie (Podsumowanie i Wnioski), a także załączone: Wykaz skrótów, Bibliografia, Indeksy oraz opracowane w języku angielskim Summary i Contents. Mimo podziału na części zachowano chronologię rozdziałów, które w założeniu tworzyć mają logiczną, metodologiczną i merytoryczną całość.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska