Military Service of Homosexuals in the American Army: A Scene of the Culture War

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Aktualnie toczy się dyskusja o tożsamości nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Równocześnie specjaliści z obu tych obszarów tematycznych posługują się terminem „zarządzanie bezpieczeństwem". Problematyka zarządzania bezpieczeństwem ma szczególny wymiar praktyczny, gdyż odnosi się do realnych problemów w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń. Celem opracowania jest zatem określenie zakresu pojęcia „zarządzanie bezpieczeństwem". Punktem wyjścia jest opis pojęć „zarządzanie" i „bezpieczeństwo" w oparciu o analizę ich podstaw naukowych. W szczególności odniesiono się do paradygmatów obu tych dyscyplin naukowych. Próbowano określić wspólne zawartości, wynikające z podstaw naukowych związanych z naukami społecznymi. Wychodząc z podstaw epistemologicznych, określono zasadnicze kwestie metodologiczne.
Safety sciences and management sciences identity are currently discussed. Specialists in both fields use the same phrase: "safety management." The issues of safety management feature a special practical dimension, as they address real problems related to the possible occurrence of hazards. The objective of this paper is the determination of the scope of the "safety management" term. The departure point is the description of the terms "management" and "safety" based on the analysis of scientific grounds. In particular, the paradigms of both scientific disciplines are taken into account. An attempt has been made to determine common content resulting from the scientific grounds related to social sciences. With the epistemological issues as the origin, the basic methodological aspects have been defined.
В настоящее время идет дискуссия о идентификации наук о безопасности и наук об управлении. В то же время эксперты по этим наукам используют термин «управление безопасностью». Проблематика управления безопасностью имеет особенное практическое значение, так как относится к реальным проблемам связанным с возможностью возникновения угроз. Целью данной статьи было дать определение термина «управление безопасностью», а исходной точкой изыскания являлось описание терминов «управление» и «безопасность» на основе анализа их научных основ. Особенное внимание автор обратил на парадигмы обоих научных дисциплин, а также попытался определить общие содержимые, вытекающие с научных основ общественных наук. Выходя с эпистемологических основ, автор также указывает ключевые методологические проблемы.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 2, s. 63-81.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska