Super inteligentne społeczeństwo skoncentrowane na ludziach, czyli o idei Społeczeństwa 5.0 słów kilka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Świat stoi obecnie w obliczu wielu zmian – nie tylko technologicznych, lecz także gospodarczych i geopolitycznych oraz tych w sposobie myślenia i światopoglądzie. Musimy mieć na uwadze, że każda zmiana stwarza nowe możliwości oraz wyzwania. Bez wątpienia kluczem do kształtowania przyszłości powinna być kreatywność i wyobraźnia. Równie ważnym jest, aby umiejętnie i w pełni wykorzystać szanse jakie niesie za sobą rozwój technologii, tak aby pozyskiwać nową wiedzę i tworzyć nowe wartości, kreując połączenia między ludźmi a przedmiotami oraz między światami – rzeczywistym i wirtualnym. Daje to nieznane dotąd możliwości poszukiwania i znajdowania skutecznych oraz efektywnych sposobów rozwiązywania problemów w społeczeństwie, tworzenia lepszych warunków życia, a także utrzymania właściwego wzrostu gospodarczego. Jednak aby powyższe było możliwe, niezbędne jest przezwyciężenie różnego rodzaju barier i przeszkód, czemu powinno służyć włączenie wielu, różnorodnych interesariuszy (na różnych poziomach), tak by powstała współdzielona wizja przyszłości. Idea Społeczeństwa 5.0 nie stanowi jej utopijnego wyobrażenia, ale jest konceptem, który pokazuje jedną z wersji do której świat – a przynajmniej jego bogatsza część – zmierza. W artykule zostały zaprezentowane podstawowe założenia tytułowej idei – z racji obszerności celowo pominięto zagadnienia i kwestie typowo techniczne. Słowa kluczowe: technologia, społeczeństwo, przyszłość, problemy globalne
The world is currently facing many changes, not only technological ones, but also economical and geopolitical changes as well as those in the way of thinking. We must bear in mind that every change creates new opportunities as well as challenges. Without doubt the key to shaping the future should be creativity and imagination. It is equally important to skillfully use the opportunities that technology brings, so as to acquire new knowledge and create new values, by creating connections between people and objects and between worlds – real and virtual. It gives new opportunities for seeking and finding effective ways of solving problems in society, creating better living conditions, as well as maintaining proper economic growth. However, for the above to be possible, it is necessary to overcome various types of barriers and obstacles, which should be facilitated by the inclusion of many diverse stakeholders (on many levels), so that a shared vision of the future may be created. The idea of Society 5.0 is not a utopian vision of the future, but it is a concept that shows one version of the future to which the World, or at least its richer part, is heading. The article presents the basic assumptions of the title idea, and due to the broadness of the issue, typically technical issues are deliberately omitted.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 2, s. 11-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska