Trening etyczny Policji polskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie aspektów etycznych Policji w Polsce, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Punktem wyjścia jest przedstawienie przebiegu procesu kształtowania się zasad etycznych w zawodzie policjanta, ale też w służbach o podobnym charakterze. Autorki ukazują problematykę pracy Policji w świetle zasad etyki zawodowej ze względu na specyfi kę tego zawodu oraz wynikające z niej trudności.
The paper aims at showing the past and current ethical aspects of police work in Poland. The starting point of the discussion is a presentation of the process of forming ethical guidelines in both the police force and other similar services. The authors present problems in police work in light of professional ethics and the specifi c nature of the police force, as well as the diffi culties faced as a result.
Целью статьи является указание этического аспекта действий полиций в Поль- ше, как в прошлом, так и на современном этапе. Авторы рассмотрели процесс формирования этических основ в профессии полицейского и представителей иных силовых служб. Проблематика работы полиции указана в свете основ профессиональной этики и специфики этой профессии, которая порождает многие дилеммы.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 105-114.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska