Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia obchody świąt narodowych (11 listopada, 3 maja, Święto Morza) w okresie międzywojennym w miejscowości Zator. Koncentruje się na funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa obywatelskiego na gruncie lokalnym po okresie zaborów. Celem obchodów było kultywowanie patriotyzmu w wymiarze kulturalnym, edukacyjnym i religijnym. Uroczyste obchody miały ściśle przestrzegany plan, nad którym czuwał Komitet. Zapraszano z odczytami naukowców z uczelni krakowskich, organizowano występy artystyczne lokalnych twórców, odprawiano msze święte. Tak odradzająca się Polska, połączona z ziem trzech zaborów, starała się jednoczyć mieszkańców poprzez pogłębianie wiedzy historycznej, a także uświadamianie zagrożeń ze strony sąsiadów: Rosji i Niemiec. Tekst powstał na podstawie korespondencji urzędowej, zgromadzonej w Archiwum Państwowym w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu.
The article discusses the celebration of national holidays (11th November, 3rd of May Consitution, Sea Days) in the town of Zator during the interwar period. It focuses on the Polish civic society, active on the local scale, following the period of partitions. The celebrations were aimed at cultivating patriotism with its cultural, educational and religious dimensions. Those festive events followed a very strict agenda, supervised by the Committee. University scholars from Krakow were invited to deliver their lectures, local artists staged their performances, Holy Masses were celebrated. Thus, the revived Poland, made up of the lands of the three partitions, tried to unite the citizens by deepening their knowledge about history, and by making them aware of the threats coming from the neighbouring countries: Russia and Germany. The text is based on official correspondence, collected at the Oswiecim Branch of the State Archive in Katowice.
В статье рассматриваются празднования национальных праздников (11 ноября, 3 мая, Праздник моря) в период между двумя мировыми войнами в Заторе. Автор концентрирует внимание на функционировании польского гражданского общества на местном уровне после окончания периода аннексии Польши. Целью празднова- ний было культивирование патриотизма на уровне культуры, образования и религии. Торжества имели строго соблюдаемый план, водворением в жизнь которого зани- мался специальный комитет. На праздники организаторы приглашали ученых кра- ковских вузов, происходили концерты местных артистов, а в костелах проходили тор- жественные мессы. Таким образом возрождающаяся Польша, пыталась объединить земли ранее находящиеся во владениях трех империй, власти старались объединять граждан путем повышения их знаний истории, а также обращая внимание на угрозы от соседей: России и Германии. Статья написана на основе официальных документов из собрания Государственного архива в Катовицах, филиал в Освенциме.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 1, s. 73-106.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska