Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 (XIV), 2017 (Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku : Część 1: Zagrożenia, wyzwania i przyszłość unijnej polityki bezpieczeństwa)

Abstrakt
Ze wstępu: Dwa numery „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” (KSM) przygotowane w 2017 r. zawierają pogłębione analizy i oceny przyczyn, istoty i następstw postępującego w ostatnich dwóch latach kryzysu Unii Europejskiej (UE). Nawiązują one tematycznie do numerów, które ukazały się w latach 2014–2016, a omawiały między innymi: strategiczne oraz gospodarcze aspekty współpracy transatlantyckiej, współzależności bezpieczeństwa globalnego i transatlantyckiego oraz problemy współpracy Polski z Niemcami w UE.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Unia Europejska, integracja europejska, EOG, UGiW, Polska w UE, Brexit, EBC, ESBC, umowy stowarzyszenia, umowy o handlu i współpracy, polityka wobec uchodźców, European Union, European integration, EEA, EMU, Poland in the EU, ECB, ESCB, association agreements, trade and cooperation agreements, refugee policy, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), zdolności cywilne i wojskowe, zarządzanie kryzysowe, centrum operacyjne UE, budżet obronny, kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, eurosceptyzm, nacjonalizm, armia europejska, strategia bezpieczeństwa, Common Security and Defence Policy (CSDP), civil and military capabilities, crisis management, EU operational centre, defence budget, financial crisis, economic crisis, Euroscepticism, nationalism, European army, security strategy, bezpieczeństwo europejskie, traktat lizboński, Europejska Strategia Globalna, Unia Obronna, defence integration, Lisbon Treaty, EU Global Strategy, EU army, współpraca wojskowa, military cooperation, polityka energetyczna, Wielka Brytania, Nord Stream 2, OPAL, energy policy, Great Britain, kryzys uchodźczy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, immigration, refugee crisis, United Nation Organization, zwalczanie nielegalnej imigracji, nielegalny przerzut osób, fighting illegal migration, illegal migrant trafficking, Stany Zjednoczone, Sojusz Północnoatlantycki, United States of America (USA), North Atlantic Treaty Organization, NATO, security, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, transatlantic relations
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska