Status i pozycja polityczna Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia status prawny Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (RBFR; Совет Безопасности РФ), a także opisuje i analizuje zadania oraz zakres kompetencji, jaki Rada posiada wobec obywateli Federacji, bezpieczeństwa społeczeństwa oraz obronności państwa. Zadania RBFR obejmują tworzenie doktryn, koncepcji i planów służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego. Artykuł skupia się na roli Prezydenta Federacji Rosyjskiej jako Przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, a następnie przedstawia zasadnicze zadanie Rady, tj. przedstawianie wskazówek analitycznych i prognostycznych w dziedzinie zmian wewnętrznych i międzynarodowych mających wpływ na stan bezpieczeństwa i obronności Rosji. Podsumowanie zawiera przybliżone stanowisko polityczne RBFR i jej wskazówek w systemie sprawowania władzy w Federacji Rosyjskiej.
В статье рассмотрено юридический статус Совета Безопасности Российской Федерации (СБРФ), а также описано и проанализировано задачи и сфера компетенций Совета, касающихся граждан Федерации, безопасности общества и обороноспособности государства. Задачи СБРФ концентрируются вокруг разработки доктрин, концепций и планов, гарантирующих национальную безопасность. Автор статьи сосредотачивается на роли Президента Российской Федерации как Председателя Совета Безопасности, а затем указывает основную задачу Совета, т.е. разработку аналитических и прогностических рекомендаций в области внутренних и международных процессов, имеющих влияние на состояние безопасности и обороноспособность России. Подводя итоги, автор указывает примерную политическую позицию СБРФ и её рекомендаций в системе власти Российской Федерации.
The article presents the legal status of the Security Council of the Russian Federation (SCRF; Совет Безопасности РФ), describes and analyses tasks and the range of its competence pertaining to Russian citizens, the safety of society, and state security. The actual tasks of the Security Council include designing doctrines, concepts and plans to guarantee national safety. The article focuses on the role of the President of the Russian Federation in his capacity of the chairman of the Security Council of the Russian Federation. The tasks of the body are presented in the article as informative and analytic guidance and forecasts of internal and foreign changes that influence the state of safety in Russia. The recapitulation provides the estimated political position of this counsel and guidance in the system of government of the Russian Federation.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 147-157.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska