Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The author analyzed the participation of Germans in the most important structures of the European Union in terms of their impact on decision-making processes in this organization. He emphasized that, although in terms of the number of officials, Germany is not represented in proportion to the population, but the most important positions are in their hands. German is recognized as a working language in the EU, but for various reasons few people speak it. The German government, Auswärtiges Amt and Goethe Institute have been striving for many years to increase the use of German in the EU administration, but this is not bringing the expected results.
Autor dokonał analizy udziału Niemców w naj ważniejszych strukturach Unii Europejskiej pod kątem ich wpływu na procesy decyzyjne w tej organizacji. Podkreślił, że wprawdzie pod względem ilości urzędników Niemcy nie są reprezentowani proporcjonalnie do liczby ludności, ale to w ich rękach znajdują się najważniejsze stanowiska. Język niemiecki uznawany jest za język roboczy w UE, ale z różnych przyczyn posługuje się nim niewiele osób. Rząd niemiecki, Auswärtiges Amt i Instytut Goethego od wielu lat zabiegają o zwiększenie posługiwania się językiem niemieckim w administracji UE, ale nie przynosi to spodziewanych efektów.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020, nr 2, s. 19-35.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska