Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 3 grudnia 2015 r., I ACa 586/15

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Omawiany wyrok2 dotyczy możliwości uzupełnienia i modyfikacji treści testamentu, który został sporządzony w postaci aktu notarialnego, a którego treść zostałaby zmieniona przez zeznania świadków oraz wyjaśnienia stron. Przedstawiony problem ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż dotyczy próby jak najwierniejszego odzwierciedlenia woli testatora, co stanowi istotę testowania. Jednocześnie należy poddać pod rozwagę normy prawne zawarte w kodeksie cywilnym, a mówiące o sposobie wykładni zapisów zawartych w treści takiego aktu."(...)
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 281-286.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska