Sztuczna inteligencja (AI) i perspektywy jej wykorzystania w postępowaniu przed sądem cywilnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania technologiami wspomaganymi sztuczną inteligencją (AI). Z uwagi na okoliczność, że widoczna jest tendencja do wdrażania takich narzędzi we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, niewątpliwie będą one wykorzystywane także w relacji obywatel–państwo. Skutkiem tego będzie zapewne stopniowe przenikanie AI również do postępowań sądowych. Jako że ta materia dotyczy również praw konstytucyjnych, w tym prawa do sądu, konieczne jest uprzednie przeprowadzenie analizy dopuszczalności zastosowania takich rozwiązań na tle polskiego prawa procesowego. Wydaje się, że stopień skomputeryzowania i zinformatyzowania procedury cywilnej pozwala przyjąć, że dalsza cyfrowa transformacja postępowania jest nieunikniona. Sztuczna inteligencja może znaleźć zastosowanie nie tylko w kontekście zastąpienia sędziów robotami, ale przede wszystkim jako narzędzie wspierające procesy orzecznicze, a także jako narzędzie wspomagające pracę biegłych sądowych.
In recent years, there has been a growing interest in technologies supported by artificial intelligence. Due to the fact that there is a visible tendency to implement such tools in all areas of human life, they will undoubtedly also be used in the citizen-state relationship. This will probably result in a gradual penetration of AI also into court proceedings. As this matter also concerns constitutional rights, including the right to a fair trial, it is necessary to analyze the admissibility of such solutions in the light of Polish procedural law. It seems that the degree of computerization of the civil procedure allows us to assume that further digital transformation of the procedure is inevitable. Artificial intelligence can be used not only in the context of replacing judges with robots, but above all as a tool supporting judicial processes, as well as a tool supporting the work of court experts.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2022, nr 2, s. 61-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska